-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هیئت رایة الرضا علیه السلام | روضه هفتگی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
به نفس :
حاج کاظم غفارنژاد | و دیگر ذاکرین آل ا...
زمان و مکان:
میدان محمدیه، خیام شمالی ، امامزاده سید ناصر الدین | هر یکشنبه از ساعت ۲۱:۳۰
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
میدان محمدیه، خیام شمالی ، امامزاده سید ناصر الدین | هر یکشنبه از ساعت ۲۱:۳۰

آخرین نوشته ها مشاهده آرشیو

رمضان الکریم | شب بیست و یکم

رمضان الکریم | شب نوزدهم

شب دوم مشهد مقدس | ۵ آبان ۱۳۹۸

شب اول مشهد مقدس | ۴ آبان ۱۳۹۸

محرم مشاهده آرشیو

شب دوم محرم | ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

شب اول محرم | ۹ شهریور ۱۳۹۸

مراسم سیاه پوشان | ۷ شهریور ۱۳۹۸

گزارش صوت-تصویر محرم1396